Số trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 01/07/2023
so-trong-tieng-han

Số Trong Tiếng Hàn

Người Hàn Quốc sử dụng hai bộ số khác nhau là số Hán Hàn và số thuần Hàn. Hai loại số này được người Hàn Quốc đồng thời sử dụng và phụ thuộc vào đối tượng được đề cập đến mà họ sẽ dùng loại số nào.

1. Số Hán Hàn

Dùng khi biểu hiện về số phút, số giây (khi hỏi về thời gian), nói về ngày, tháng, năm, giá cả, số điện thoại, địa chỉ nhà, số phòng & khi đếm số lượng lớn. Số đếm Hán Hàn dường như có cảm giác là đề cập đến một lượng đã định.

0: 영, 공

1: 일

2: 이

3: 삼

4: 사

5: 오

6: 육

7: 칠

8: 팔

9: 구

10: 십

11: 십일

20: 이십

21: 이십일

30: 삼십

31: 삼십일

40: 사십

90: 구십

- Số tiền: Đơn vị đếm tiền 달러: USD , 동: đồng , 원: won

+ 이것은 얼마예요? Cái này bao nhiêu tiền?

-이것은 삼십오만 동이에요 Cái này 350.000 đồng

- Ngày- tháng- năm:

+ 년: năm, 월: tháng, 일: ngày, 요일: thứ

오늘이  몇월 며칠입니까?  Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?

오늘은 10월 18일입니다. Hôm nay là ngày 18 tháng 10

 - Số điện thoại

전화번호가 몇번입니까? Số điện thoại của bạn là số mấy?

전화번호는 공일육사의 구이삼의 오오팔삼입니다  số điện thoại của tôi là 01649-235-583

Chú ý khi đọc số điện thoại khoảng cách giữa các số được viết의 nhưng khi đọc thì đọc là에

- Số tầng, số phòng

Mấy: 몇

Tầng: 층 => tầng mấy: 몇 층

Phòng: 호=> phòng mấy:몇 호

방이 어디입니까?Phòng của bạn ở đâu?

방이 몇층 몇호입니까? Phòng bạn là tầng mấy phòng số mấy?

제 방은 21층 2150호입니다.Phòng của tôi ở phòng số 2150 tầng 21.

 

2. Số đếm thuần Hàn

Dùng khi biểu hiện khi nói về tuổi tác, giờ giấc (khi hỏi về thời gian), khi đếm, số thứ tự . Số đếm Thuần Hàn thường dùng để đếm số lượng nhỏ hay là đếm từng cái một.

1: 한나 (한)

2 : 둘 (두)

3 : 셋 (세)

4 : 넷 (네)

5 : 다섯

6 : 여섯

7 : 일곱

8 : 여덟

9 : 아홉

10 : 열

11 : 열한나 (열한): 

스물 (스무): 20

서른: 30

마흔: 40

쉰: 50

여순: 60

일흔: 70

여든: 80

아흔: 90

Từ số 100 trở đi, người Hàn dùng 2 hệ số như nhau :

100: 백  

200: 이백  

1,000 : 천  

10,000 : 만  

100,000 : 십만  

1,000,000 : 백만  

100,000,000 : 억 

- Nói về giờ:

지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ?

한시 삼십분입니다 1h30 phút 

한시 반입니다 1 rưỡi

- Nói về tuổi:

올해 몇 살입니까? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?

올해 스무 살입니다. Năm nay tôi 20 tuổi

- Chỉ số lượng

옷한벌: Một bộ quần áo

책한권: Một quyển sách

토끼한마리: Một con thỏ

연필세자루: Ba cái bút chì

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/