Ngữ pháp trung cấp: 기만 하면

Nguyễn Thế Anh 11/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기만 하면

Cấu trúc diễn tả việc nếu có hành động hoặc tình huống ở mệnh đề trước thì nhất định sẽ xuất hiện hành động hoặc tình huống ở mệnh đề sau. (Hành động ở mệnh đề trước luôn luôn dẫn đến nội dung ở mệnh đề sau). 

Nghĩa là:  "hễ ...là..."(mang nghĩa tiêu cực)

"chỉ cần...là..." (mang nghĩa tích cực)

Ví Dụ:

비가 오기만 하면  몸이 아파요

Cứ hễ trời mưa là toàn thân tôi lại đau nhức.

나는 우유를 마시기만 하면 배탈이 나요.

Cứ hễ uống sữa là tôi lại bị đau bụng. 

날씨가 흐리기만 하면 무릎이 아파요.

Cứ mỗi khi trời âm u là đầu gối tôi lại đau.

 동생은 엄마가 나가기만 하면 게임을 해요.

Em trai tôi chỉ cần mẹ ra ngoài là nó lại chơi game. 

 옷을 입기만 하면 좋은 일이 생겨요

Cứ hễ tôi mặc chiếc áo này là lại chó chuyện vui. 

 친구는 바쁘기만 하면 연락을  끊어요.

Bạn đó cứ hễ bận cái là bất thình lình mất liên lạc.

찾기만 하면  것을  거예요.

Chỉ cần tìm thấy là tôi sẽ mua cái đó. 

계속 연습하기만 하면 잘하게 마련이예요.

Chỉ cần tiếp tục luyện tập là đương nhiên sẽ giỏi. 

Lưu ý:

Khi được kết hợp với danh từ thì sử dụng dưới dạng N V

나는  영화 보면 울어요.

Tôi cứ hễ xem bộ phim đó là lại khóc.

우리 어머니는 내가 무슨  하면 화부터 내신다.

Cứ hễ tôi nói câu gì là mẹ tôi lại bắt đầu nổi giận.

 동생은 주말 되면 밖으로 나간다.

Em tôi chỉ cần đến cuối tuần là lại ra ngoài. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/