Ngữ pháp trung cấp: -았/었어야 했는데

Nguyễn Thế Anh 10/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp  -았/었어야 했는데

Cu trúc này din t s tiếc nui hoc hi hn v vic đáng ra cn phi làm nhưng đã không làm.

Cấu trúc: A/V + -았/었어야 했는데

Ví dụ:

●  먹기 전에 열량 표시를 확인했어야 했어요.

Đáng ra trước khi ăn hết mình phải kiểm tra thông tin hiển thị lượng calo trước khi ăn hết.

●  계약을 사인을 했을  중개인과 상담했어야 했어요.

Đáng ra tôi phải xin ý kiến tư vấn của bên môi giới khi ký hợp đồng nhà. 

● 저녁을 먹으려면 면을 냉동실에서 미리 꺼내 해동했어야 했어요.

Nếu muốn ăn tối thì đáng ra phải lấy mỳ ra khỏi ngăn đông lạnh rồi rã đông. 

● 어제 옷을 따뜻하게 입었어야 했는데 얇게 입고 나갔더니 감기에 걸렸어요.

Đáng ra hôm qua tôi nên mặc áo ấm, nhưng tôi đã mặc phong phanh rồi đi ra ngoài nên đã bị cảm cúm. 

● 세일 기간 때문에 어제 사러 갔어야 했는데 오늘 갔더니  팔렸더라고요.

Vì là thời gian sale nên đáng ra hôm qua tôi phải đi mua mới đúng, hôm nay đi thì đã bán hết rồi.

● 지난   책이 너무 어려워서  읽어요 수준에 맞는 책을 샀어야 했는데

Sách tôi mua lần trước khó quá nên tôi không đọc được. Đáng ra tôi nên mua sách đúng với trình độ của mình.

●  결혼식에 갔어야 했는데 갑자기 해외 출장이 잡히는 바람에  갔어

Đáng ra tớ phải đến hôn lễ của cậu nhưng đột nhiên tớ bị bắt đi công tác nước ngoài nên đã không đi được. 

● : 어제 집들이 잘했어요?

 Hôm qua buổi tiệc tân gia diễn ra suôn sẻ không?

: 음식을 맵지 않게 만들었어야 했는데 너무 매워서 친구들이  먹었어요.

 Lẽ ra tôi nên làm đồ ăn không cay, nhưng tôi làm cay quá nên mọi người không ăn được. 

● : 어제 발표회는  끝났어요?

 Hôm qua bài phát biểu suôn sẻ chứ?

: 아니요발표회장이 시원했어야 했는데 더워서 그런지 중간에 나가 버리는 사람들이 많더라 고요.

 Không, đáng ra hội trường phải mát nhưng lại nóng nên nhiều người bỏ ra ngoài giữa chừng quá.

Lưu ý: Sử dụng cấu trúc -/었어야 했는데 ở cuối câu. Trong trường hợp này, câu chuyện ở mệnh đề sau bị tỉnh lược.

: 아이들에게  크리스마스 선물 샀어요?

Bạn đã mua quà giáng sinh cho bọn trẻ chưa?

: 아니요오늘 가니까 선물이  팔렸더라고요미리 사러 갔어야 했는데…….

Không, hôm nay khi tôi đi mua thì thấy họ đã bán hết rồi. Biết thế tôi đã đi mua trước.

(ở câu này người nói diễn tả sự hối tiếc đã không mua quà trước nên người nói tự trách mình 어떡하죠?bây giờ không biết phải làm saovà ngầm hiểu 어떡하죠? ở mệnh đề sau đã bị lược bỏ.)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/