Ngữ pháp trung cấp: -았/었더라면

Nguyễn Thế Anh 10/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -았/었더라면

Cấu trúc này sử dụng để diễn tả ý nghĩa người nói đã không làm việc gì đó trong quá khứ, sau đó hối hận, tiếc nuối vì đã không làm việc đó. -았/었을 거예요, -았/었을 텐데, -(으)ㄹ 뻔했다 thường đi theo sau -았/었더라면. 

Ví Dụ: 

● 제가 키가 컸더라면 모델이 되었을 거예요.

➝ Nếu tôi cao thì tôi đã có thể trở thành người mẫu.

● 아침에 일기예보를 들었더라면 산에 가지 않았을 텐데.

➝ Tôi sẽ không đi leo núi nếu sáng nay tôi (đã ) nghe bản tin dự báo thời tiết.

● 빨리 병원에 가지 않았더라면 큰일 날 뻔했어요.

➝ Nếu không mau đi bệnh ciện thì gay mất.

Lưu ý: Cấu trúc này có thể thay thế bằng -았/었다면 hoặc -았/었으면.

● 오늘도 회사에 늦었더라면 부장님한테 크게 혼났을 거예요.

= 오늘도 회사에 늦었다면 부장님한테 크게 혼났을 거예요.

= 오늘도 회사에 늦었으면 부장님한테 크게 혼났을 거예요.

Nếu hôm nay tôi đi làm muộn, tôi sẽ bị giám đốc mắng.

* Nếu như cấu trúc –(느)ㄴ다면 diễn tả sự giả định và điều kiện thì -았 /었더라면 chỉ diễn tả sự giả định. Thêm vào đó, -(느)ㄴ다면 có thể diễn tả giả định cả hiện tại và quá khứ thì chỉ diễn tả giả định ở quá khứ thì -았/었더라면 chỉ diễn tả giả định ở quá khứ. Ngoài ra, khác với cấu trúc cấu trên, có thể sử dụng  -(으)면 cho tất cả trường hợp này.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/