Ngữ pháp trung cấp: -았/었다가

Nguyễn Thế Anh 04/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -았/었다가

Cấu trúc này diễn tả sau khi hành động ở mệnh đề trước kết thúc thì hành động ở mệnh đề sau xảy ra. Chú ý rằng hình thức -았/었- trong -았/었다가' không ngụ ý quá khứ mà diễn tả sự hoàn tất của hành động. Mệnh đề sau có thể kết hợp với mọi thì thể gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. ‘-았/었다가’ có thể giản lược thành -았/었다'. Cấu trúc này chỉ có thể kết hợp với động từ.

Cấu trúc: V + 았/었다가

Ví Dụ

• 코트를 샀다가 마음에 안 들어서 환불했어요.

➔ Tôi mua áo khoác nhưng không vừa ý nên trả lại.

 

• 비행기 표를 예약했다가 갑자기 일이 생겨서 취소했어요.

➔ Tôi đã đặt vé máy bay rồi nhưng đột nhiên có việc nên hủy vé.

 

• 잠깐 우체국에 갔다 올제요.

➔ Tôi sẽ đi đến bưu điện một lát rồi về.

 

가: 더운데 창문을 좀 열까요?

➔ Trời nóng, tôi mở cửa nhé?

나: 밖이 너무 시끄럽더라고요. 그래서 창문을 열었다가 다시 닫았어요.

➔ Ở ngoài ồn lắm nên tôi mở cửa rồi lại đóng lại rồi.

Lưu ý:

1. Chủ ngữ hai mệnh đề phải đồng nhất.

• 양강 씨는 편지를 썼다가 자야 씨가 찢었어요.(X)

양강 씨는 편지를 썼다가 (양강 씨가) 찢었어요(O)

2. Thông thường hành động ở mệnh đề trước và mệnh đề sau tương phản nhau.

• 불을 껐다가 어두워서 다시 켰어요.

➔ Tôi tắt điện nhưng tối quá nên lại bật.

• 일어났다가 졸려서 다시 잤어요.

➔ Tôi thức dậy sau đó buồn ngủ lại ngủ tiếp.

3. Cấu trúc này còn diễn tả người nói trải qua một việc gì đó không tính được trước trong khi thực hiện hành động  nào đó. Trường hợp này, mệnh đề sau diễn tả hành động không dự trù như trước. Chủ yếu dử dụng ở thì quá khứ với các động từ như 가다, 오다, 타다, 들르다. Khi sử dụng với ý nghĩa này, có thể thay thế bằng cấu trúc tương đương -았/었는데 .

• 백화점에 갔다가 우연히 고등학교 때 친구를 만났어요.

= 백화점에 갔는데 우연히 고등학교 때 친구를 만났어요.

Tôi đến bách hóa và tình cờ gặp bạn hồi cấp ba.

4. Cấu trúc -았/었다가 tương đương với cấu trúc 다가 tuy nhiên hành động ở mệnh đề trước -았/었다가 đã kết thúc còn hành động ở mệnh đề trước 다가 vẫn còn tiếp diễn.

• 서점에 가다간 친구를 만났어요.

Tôi đang trên đường đến hiệu sách thì gặp bạn tôi.

• 서점에 갔다가 친구를 만났어요.

Tôi đến hiệu sách thì gặp bạn tôi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/