Ngữ pháp trung cấp: -게

Nguyễn Thế Anh 04/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -게

Cấu trúc này diễn tả hành động ở mệnh đề sau thực hiện để đạt kết quả, mục tiêu, tiêu chuẩn hay kết quả được mong đợi của hành động diễn ra ở mệnh đề sau.

Nghĩa là: Để

Khẳng định: A/V + 게

Phủ định: A/V + 지 않게

Ví Dụ:

• 내일 입을 수 있게 오늘 세탁소에서 양복을 찾아다 주세요.

➔ Làm ơn hãy lấy bộ âu phục ở hiệu giặt hộ tôi hôm nay để ngày mai tôi có thể mặc.

 

• 학생들이 춥지 않게 난방 온도를 올렸어요.

➔ Tôi vặn to nhiệt độ lò sưởi lên để học sinh không bị lạnh.

 

• 약속을 잊어버리지 않게 친구에게 전화를 해야겠어요.

➔ Tôi phải gọi điện để anh ấy không quên cuộc hẹn.

 

가: 오늘 외국에서 특별한 손님이 오는 거 아시죠?

➔ Hôm nay bạn biết có khách quý từ nước ngoài tới chơi không?

나: 네, 그분이 불편하지 않게 신경을 쓰겠습니다.

➔ Vâng, em sẽ để ý để họ cảm thấy thoải mái.

Lưu ý:

1. -게끔 là hình thức nhấn mạnh hơn của -게.

• 중요한 내용을 잊어버리지 않게 수첩에 메모를 하세요.

= 중요한 내용을 잊어버 리지 않게끔 수첩에 메모를 하세요.

Hãy ghi chép vào cuốn sổ tay để không bị quên các nội dung quan trọng.

2. Có thể sử dụng -게 ở cuối câu.

• 옷을 따뜻하게 입으세요. 감기에 걸리지 않게요.

Mặc quần áo ấm vào, nhỡ bị cảm lạnh đấy.

• 좀 조용히 해. 다른 사람들이 공부하게.

Trật tự chút nào, để người khác còn học.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/