Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ 뿐이다

Nguyễn Thế Anh 04/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄹ 뿐이다

Cấu trúc này được sử dụng khi thể hiện chỉ một hành động hay trạng thái nào đó mà không có cái khác.

Nghĩa là: Chỉ...

Cấu trúc này còn có thể sử dụng dưới hình thức N만 –(으)ㄹ 뿐이다 hoặc A/V-기만  -(으)ㄹ 뿐이다.

Cách chia:

-(으)ㄹ 뿐이다

A/V

과거

-았/었을 뿐이다

예쁘다 

웃다

예뻤을 뿐이다

웃었을 뿐이다

현재

-(으)ㄹ 뿐이다

예쁘다 

웃다

예쁠 뿐이다

웃을 뿐이다

N이다

일 뿐이다

친구이다 선생님이다

친구일 뿐이다 

선생님일 뿐이다

Ví Dụ:

• 지금은 아무 것도 하고 싶지 않아요. 잠만 자고 싶을 뿐이에요.

➔ Bây giờ tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn ngủ thôi.

• 진수 씨에 대한 이야기는 소문으로만 들었을 뿐이에요.

➔ Chuyện về Jinsu thì tôi mới chỉ nghe tin đồn thôi.

• 지수는 단지 깉은 과 친구일 뿐인데 다른 사람들이 애인인 줄 알아요.

➔ Jisu chỉ là bạn cùng khoa, nhưng người khác cứ nghĩ cô ấy là bạn gái tôi.

• 가: 오늘 회의를 8시간이나 했는데 결정된 것은 없고 시간만 보냈을 뿐이네요.

➔ Hôm nay họp lúc 8h nhưng chưa quyết định được cái gì cả, chỉ lãng phí thời gian thôi.

  나: 그러게요. 그럼 내일 또 회의를 해야 하는 건가요?

➔ Đúng thế. Vậy thì ngày mai chúng ta lại phải họp nữa à?

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/