Ngữ pháp trung cấp: -아/어 다가

Nguyễn Thế Anh 03/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -아/어 다가

Cấu trúc này diễn tả mối quan hệ liên kết giữa hành động ở vế trước với vế sau.

Cấu trúc: V + 아/어 다가 có thể rút gọn thành V + 아/어 다

Ví Dụ:

● 케이크를 사다가 먹었어요.

Tôi mua bánh ăn rồi.

● 필요한 것이 있거든 마음대로 갖다가 써요.

Nếu có gì cần thì lấy dùng tuỳ ý nhé.

● 그 부부는 고아를 데려다가 길러요.

Cặp vợ chồng đó dẫn trẻ mồ côi về nuôi.

● 숙제를 해다가 선생님께 드렸습니다.

Tôi làm bài tập rồi nộp cho cô rồi.

Lưu ý:

1. -아/어다가 không thể kết hợp với thì quá khứ và tương lai.

● 남은 으시을 포장했다가 집에서 퍽었어요. (x) 

남은음식을 포장하겠다가 집에서 먹었어요.(X)

➔남은 음식을 포장해다가 집에서 먹었어요. (o)

2. Chủ ngữ trước 아/어다가 và sau phải giống nhau.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn