Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ 정도로

Nguyễn Thế Anh 02/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄹ 정도로

Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả hành động ở mệnh đề sau diễn ra một mức độ tương đương với những gì được miêu tả ở mệnh đề trước. 

Thường sử dụng dưới hình thức  - (으)ㄹ 정도로 hoặc - (으)ㄹ 정도이다.

Cấu trúc: A/V + (으)ㄹ 정도로

Ví Dụ:

• 저는 매일 두 편씩 볼 정도로 영화를좋아해요.

Tôi thích phim đến mức mỗi ngày xem hai bộ.

• 평소에 화를 안 내던 민수 씨가 회를 낼 정도로 지수 씨가 나쁜 짓을 한 거예요/?

Mọi khi Misu rất điềm tĩnh. Jisu đã làm việc gì không phải đến mức Misu phải giận thế?

• 이번 시험은 아주 쉬워서 중학생도 모두 풀 정도였어요.

Lần này đề thi dễ đến mức học sinh cấp hai cũng có thể làm được.

• 가: 밖에 바람이 많이 불어요?

Bên ngoài gió có to không?

나: 네, 사람이 날아갈 정도로 많이 불어요.

Có, gió to đến nỗi bay cả người. 

• 가: 개그 프로그램은 정말 재미있지요?

Chương trình GAG thực sự rất thú vị phải không?

나: 네, 볼 때마다 너무 많이 웃어서 배가 아플 정도예요.

Vâng, mỗi lần xem tôi cười nhiêu quá đến nỗi đau cả bụng. 

• 가: 사람은 말이 정말 빨라요. 

Mọi người nói nhanh quá.

나: 너무 빨라서 알아듣기가 힘들 정도예요

Nói nhanh đến nỗi rất khó nghe. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn