Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ 뿐만 아니라

Nguyễn Thế Anh 02/08/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp  -(으)ㄹ 뿐만 아니라

Sử dụng cấu trúc này để diễn tả “ngoài những gì đưa ra ở mệnh đề trước thì vẫn còn thêm nữa”. Có thể dịch là: "không những ... mà còn".

Cách chia:

A/V + (으)ㄹ 뿐만 아니라

N + 뿐만 아니라

Ví Dụ:

● 가: 강남역에서 만날까요?

Chúng ta gặp nhau ở Gangnam nhé.

나: 거기는 멀 뿐만 아니라 교통도 복잡하니까 다른 데서 만납시다.

Nơi đó không những xa mà xe cộ còn đông đúc nên gặp nhau ở chỗ khác đi.

● 가: 양강 씨는 버스보다 지하철을 자주 타나 봐요.

Có vẻ như Yanggan đi tàu điện nhiều hơn xe bus.

나: 지하철은 시간을 정확하게 지켜줄 뿐만 아니라 편리해서 자주 이용합니 다.

Tàu điện không những chạy chuẩn giờ mà còn thuận tiện nên tôi đi nhiều hơn.

● 가: 왜 그렇게 허겁지겁 먹어요?

Sao bạn ăn vội vàng thế?

나: 저녁뿐만 아니라 점심도 굶어서 배가 너무 고파요.

Tôi không những nhịn bữa tối mà còn nhin cả trưa nữa nên bây giờ đói bụng quá.

● 가: 올여름은 정말 더운 것 같아요.

 Mùa hè năm nay thực sự rất nóng. 

나: 맞아요. 더울 뿐만 아니라 비도 많이 와요.

Đúng ròi. Không chỉ nóng mà còn mưa nhiều nữa. 

● 가: 자야 씨는 어때요?

Anh thấy Jaya thế nào?

나: 똑똑할 뿐만 아니라 성격도 좋아요.

Không chỉ thông minh mà tính cách cũng tốt nữa. 

Lưu ý:

1. Khi sử dụng cấu trúc này, nếu mệnh đề trước là câu mang tính tích cực thì mệnh đề sau cũng phải tích cực và ngược lại ( đồng nhất về ý nghĩa.)

•우리 집은 학교에서 가까울 뿐만 아니라 아주 시끄러워요.(X)

→ 우리 집은 학교에서 가까울 뿐만 아니라 아주 조용해요. (O)

2. Cấu trúc A/V-기까지 하다, A/V-기도 하다, N니까지 A/V thường sử dụng theo sau -(으)ㄹ 뿐만 아니라.

•지야 씨는 예쁠 뿐만 아니라 성격이 좋기까지 해요.

= 자야 씨는 예쁠 뿐만 아니라 성격이 좋기도 해요.

= 자야 씨는 예쁠 뿐만 아니라 성격까지 좋아요.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn