Ngữ pháp trung cấp: -게 하다

Nguyễn Thế Anh 29/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -게 하다 được sử dụng trong những trường hợp sau

1. Sử dụng cấu trúc này khi chủ ngữ làm cho ai phải thực hiện hành động nào đó. Cấu trúc này được thiết lập bằng cách thêm 게 하다 vào đuôi động từ. Đối với nội động từ thì biểu thị dưới dạng N1이/가 N2을/를 V-게 하다 còn ngoại động từ thì N1이/가 N2에게 V-게 하다 (nội động từ là những động từ đã có đầy đủ ý nghĩa, và không cần danh từ bổ nghĩa cho nó như 울다, 웃다 còn ngoại động từ cần tân ngữ bổ nghĩa như 보다, 읽다).

● 가: 늦어서 미안해요.

  Xin lỗi anh đến muộn.

  다: 한 시간이나 기다리게 하면 어떻게 해요?

  Làm sao anh có thể để em đợi những một tiếng thế?

● 가: 자야 씨에게 주려고 산 꽃이에요.

  Anh mua hoa này tặng em, Jaya.

  나: 정말이요? 양강 씨는 저를 너무 행복하게 해요.

  Thật ạ? Yang Gang, anh làm em hạnh phúc quá.

● 선생님께서는 학생들을 10분 동안 쉬게 하셨어요.

  Thầy giáo cho học sinh nghỉ giải lao 10 phút.

2. Khi  -게 하다 sử dụng sau tính từ, cấu trúc này diễn tả chủ ngữ làm cho người trở nên trạng thái như thế nào. Trong trường hợp này, sử dụng hình thức N1이/가 N2을/를 A-게 하다

● 미크 씨는 질문을 너무 많이 해서 니를 귀찮게 해요.

Mark hỏi nhiều quá làm tôi thấy phiền.

● 요즘 저를 우울하게 하는 일들이 많이 생겼어요.

Dạo này có nhiều chuyện làm tôi cảm thấy u sầu.

3Có thể sử dụng cấu trúc này để cho phép hoặc không cho phép ai đó làm gì. Trong trường hợp này 하다 trong -게 하다 sẽ truyền tải ý nghĩa 허락하다 (cho phép).

● 어머니는 아이가 하루에 한 시간 동안은 텔레비전을 보게 해요.

Mẹ cho bọn trẻ mỗi ngày 1 tiếng xem TV.

● 부모님은 제가 밤늦게 못 나가게 하셨어요. 

Bố mẹ tôi không cho tôi ra ngoài vào đêm khuya.

Lưu ý:

1. Để diễn tả ý nghĩa cấm đoán ai đó sử dụng hình thức 못 -게 하다.

혜수 씨는 아이들이 아이스크림을 안 먹게 합니다. (X)

혜수 씨는 아이들이 아이스고룀을 못 먹게 합니다. (O)  

Hyesu không cho bọn trẻ ăn kem.

2. Hình thức 도록 하다 hoặc -게 만들다 có ý nghĩa tương đương -게 하다.

● 교수님은 학생들에게 책을 읽어 오게 하셨어요.

= 교수님은 학생들에게 책을 읽어 오도록 하셨어요. 

Giáo sư bảo học sinh đọc sách.

● 경민 씨는 아이가 혼자 밖에 못 나가게 했어요.

= 경민 씨는 아이가 혼자 밖에 못 나가도록 했어요.

Gyeongmin không cho bọn trẻ ra ngoài một mình.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn