Ngữ pháp trung cấp: -다면서요?

Nguyễn Thế Anh 29/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -다면서요?

Sử dụng cấu trúc này để hỏi và xác nhận lại một sự thật, thông tin nào đó mà người nói đã biết hoặc nghe ở đâu đó rồi, nhưng còn chưa chắc chắn. 

Cấu trúc này có thể được rút gọn thành 다며? 다면서? Sử dụng khi trò chuyện với những người thân thiết, bạn bè.

Có nghĩa Tiếng Việt là: “Nghe nói là ... có phải không?”

Cách chia

 

ĐỘNG TỪ

Quá khứ

았/었/였다면서요?

가다

갔다면서요?

먹다

먹었다면서요?

Hiện tại

-(느)ㄴ다면서요?

가다

간다면서요?

먹다

먹는다면서요?

Tương lai

-(으)ㄹ 거라면서요?

가다

갈 거라면서요?

먹다

먹을 거라면서요?

 

TÍNH TỪ

Quá khứ

았/었/였다면서요?

비싸다

비쌌다면서요?

많다

많았다면서요?

Hiện tại

-다면서요?

비싸다

비싸다면서요?

많다

많다면서요?

Tương lai

-(으)ㄹ 거라면서요?

좋다

좋을 거라면서요?

덥다

더울 거라면서요?

 

DANH TỪ

Quá khứ

였다면서요?

의사이다

의사였다면서요?

이었다면서요?

선생님이다

선생님이었다면서요?

Hiện tại

라면서요?

의사이다

의사라면서요?

이라면서요?

선생님이다

선생님이라면서요?

Ví Dụ:

• 어제 많이 울었다면서요?

  어제 많이 울었다면서?

  어제 많이 울었다며?

  Nghe nói hôm qua bạn đã khóc rất nhiều?

• 숙제를 다 했다면서요? 

 Nghe nói bạn đã làm hết bài tập rồi hả?

• A: 오늘 아침에 또 지각했다면서요? 사장님이 화가 안 나셨어요? 

  B: 엄청 화나셨어요. 그렇게 화나신 것을 처음 봤어요.

  A: Nghe nói hôm nay anh lại đi muộn hả? Giám đốc cáu hả? 

  B: Giám đốc rất tức giận, lần đầu tiên tôi thấy giám đốc tức giận như vậy đấy.

• A: 화 씨 ~ 좋은 회사에 들어갔다면서요? 정말 축하해요. 

  B: 고마워요. 꼭 들어가고 싶었던 회사라서 정말 기뻐요.  아직 실감이 안 나요. 

  A: Hoa ~ Nghe nói bạn được nhận vào một công ty rất tốt. Thực sự chúc mừng bạn. 

  B: Cảm ơn anh. Đó là công ty mà tôi đã rất muốn vào nên thực sự rất vui. Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật.

• A: 화 씨 ~ 민수 씨한테 들었는데 내일 한국에 간다면서요?

  B: 네, 2주동안 가 있을 거예요. 

  A: Hoa ơi, tôi nghe Minsu nói ngày mai bạn đi Hàn Quốc hả?

  B: Vâng, tôi sẽ đi trong 2 tuần. 

Lưu ý: Không sử dụng cấu trúc này để mô tả sự việc mà người nói trực tiếp chứng kiến hoặc đã trải qua cũng như không dùng để nhắc lại lời mà đối phương vừa nói.

은혜:  아키라 씨가 기타를 잘 쳐요. (o)

             아키라 씨가 기타를 잘 친다면서요? (x)

Eunhye đã trực tiếp nhìn thấy Akira chơi đàn guita nên không sử dụng cấu trúc -(으)ㄴ/는다면서요? 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn