Ngữ pháp trung cấp: -도록 하다

Nguyễn Thế Anh 28/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -도록 하다

Cấu trúc này sử dụng để chỉ dẫn hoặc gợi ý hành động cho người khác. Về mức độ thì cấu trúc này mạnh hơn so với -아/어 보세 요 nhưng lại nhẹ nhàng hơn so với cấu trúc -(으)세요.

- Câu khẳng định: V + 도록 하다

- Câu phủ định: V + 지 말도록 하다

Ví Dụ:

• 건강에 안 좋으니까 담배를 끊도록 하세요.

Hãy bỏ thuốc lá vì nó không tốt cho sức khỏe đâu.

• 그럼 내일 10시에 회의하도록 합시다.

Vậy thì chúng ta hãy họp lúc 10h ngày mai.

• 내일부터 학교에 지각하지 말도록 하세요.

Kể từ ngày mai đừng đi học muộn nữa.

• 가: 감기에 걸려서 열이 나고 머리도 아파요. 

  Tôi bị cảm, bị sốt và cũng đau đầu nữa.

  나: 약을 먹고 나서 며칠 동안 푹 쉬도록 하세요.

  Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi vài hôm nhé.

• 가: 약속 시간이 언제라고 하셨지요?

  Anh bảo giờ hẹn là mấy giờ cơ?

  나: 다음 주 금요일 2시예요. 중요한 약속이니까 잊지 말도록 하세요.

  2h chủ nhật tuần sau. Vì cuộc hẹn quan trọng nên đừng quên nhé.

• 가: 종이를 자르다가 칼에 손을 베였어요. 

  Tôi đang cắt giấy thì bị đứt tay. 

  나: 며칠 동안 약을 드시고 연고를 상처에 자주 바르도록 하세요.

  Chị hãy uống thuốc trong mấy ngày và hãy thường xuyên bôi thuốc mỡ vào vết thương. 

Lưu ý:

1. Cấu trúc này chỉ kết hợp với câu mệnh lệnh và thỉnh dụ. Vì thế, không kết hợp với -아/어서 để chỉ lý do trong cùng một câu.

기침이 심해서 약을 먹도록 하세요. (x)

→ 기침이 심하니까 약을 먹도록 하세요. (o)

2. Sử dụng cấu trúc  -도록 하겠습니다 để phúc đáp lại câu chỉ dẫn với ý nghĩa người nói sẽ thực hiện hành động như được yêu cầu.

: 기말시험을 잘 봐야 진급할 수 있으니까 열심히 공부하도록 하세요.

Bạn phải thi tốt kỳ thi cuối khóa mới được lên lớp, vì thế hãy học thật chăm chỉ.

나: 네, 열심히 공부하도록 하겠습니다.

Vâng, tôi sẽ học thật chăm chỉ.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn