Ngữ pháp trung cấp: -(으)ㄹ 만하다

Nguyễn Thế Anh 28/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp -(으)ㄹ 만하다

Diễn tả hành động nào đó đáng để làm. Chủ yếu sử dụng để giới thiệu, gợi ý phương án cho người khác.

- Thì QK: V + (으)ㄹ 만했다

- Thì HT: V + (으)ㄹ 만하다

- Thì TL/Dự đoán: V + (으)ㄹ 만할 것이다

Ví Dụ:

• 영수 씨는 믿을 만한 사람이니까 힘든 일이 있으면 부탁해 보세요.

Yeongsu là người đáng tin cậy nên nếu gặp khó khăn, hãy thử nhờ anh ấy giúp.

• 그 일은 고생할 만한 가치가 없으니까 하지 않는 게 좋겠어요.

Đó là công việc không đáng để cố gắng, vì vậy bạn không nên làm điều đó sẽ tốt hơn.

• 친구들에게 고향에 대해서 소개할 만한 것이 있으면 해 주세요.

Nếu có điều gì hay để giới thiệu cho các bạn về quê hương của bạn thì bạn cứ nói đi. 

• 가: 한국에서 가 볼 만한 곳을 좀 추천해 주시겠어요?

Bạn có thể giới thiệu cho tôi những chỗ đáng để đến ở Hàn Quốc không?

  나: 설악산이 어때요? 지금 가을이라서 단풍이 정말 아름다울 거예요.

Núi Seorak thì thế nào? Bây giờ là mùa thu nên lá phong chắc đẹp lắm.

• : 웨이밍 씨가 만든 음식이 어땠어요?

Thức ăn WeiMing làm thế nào?

  나: 웨이밍 씨가 요리를 잘해서 모두 맛있었지만 특히 월남쌈은 정말 먹을 만했어요.

Wei Ming nấu ăn ngon nên món nào cũng ngon, đặc biệt là món nem Việt Nam, thực sự rất ngon. (đáng để ăn).

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn