Ngữ pháp trung cấp: -고자

Nguyễn Thế Anh 27/07/2023
ngu-phap-trung-cap

Cấu trúc ngữ pháp V-고자

Cấu trúc này diễn tả nội dung mệnh đề trước là ý đồ hoặc mục đích của hành động ở mệnh đề sau. Chủ yếu sử dụng khi phát biểu hặc báo cáo. Chính vì thế, nếu sử dụng trong văn nói hàng ngày thì câu sẽ thiếu tự nhiên.

Ví Dụ:

정부는 새로운 일자리를 창줄하고자 열심히 노력하고 있습니다. 

Chính phủ đang nỗ lực hết sức để tạo thêm nhiều việc làm mới.

부모님께 드리고자 이 물건을 구입했습니다.

Tôi  mua đồ để biếu bố mẹ.

두 나라는 좋은 관계를 유지하고자 새로운 조약을 맺었습니 다. 

Hai nước đã ký kết thỏa thuận mới để duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

가: 회사 다니는 사람들은 술을 많이 마시지요? 

Những người đi làm ở công ty thì uống rượu nhiều phải không?

  나: 네, 스트레스를 풀고자 술을 많이 마시는 것 같습니다.

Vâng, có vẻ như họ uống rượu nhiều để giảm căng thẳng.

가: 요즘 사장님이 무엇을 위해 노력하고 계세요? 

Dạo này giám đốc đang nỗ lực vì điều gì?

  나: 회사 분위기를 좋게 만들고자 노력하고 계십니다. 

Giám đốc đang nỗ lực để làm cho bầu không khí công ty trở nên tốt đẹp. 

Chú ý:

1 . Chủ ngữ hai mệnh đề của cấu trúc này phải đồng nhất.

나는 취직하고자 동생이 열심히 공부를 했습니다. (x)

→ 나는 취직하고자 열심히 공부를 했습니다. (o)

2Không thể sử dụng hình thức quá khứ 았/었 và tương lai -겠- ở mệnh đề trước -고자.

내일까지 그 일을 끝냈고자 열심히 일했다. (x)

내일까지 그 일을 끝내겠고자 열심히 일했다. (x) 

→ 내일까지 그 일을 끝내고자 열심히 일했다. (o)

3. Sử dụng cấu trúc -고자 하다dể diễn tả ý định của người nói.

이 제품이 지속적으로 좋은 반응을 얻고 있어서 생산량을 늘리고자 합니다.

Sản phẩm này tiếp tục nhận được phản hồi tốt nên chúng tôi sẽ tăng lượng sản xuất.

4. Khi sử dụng cấu trúc này, không kết hợp với các từ phủ định 안 và 못 .

우리는 그 회사와 계약을 하고자 안 합니다. (x)

→ 우리는 그 회사와 계약을 안 하고자 합니다. (o)

우리는 그 회사와 계약을 하고자 못 합니다. (x)

→ 우리는 그 회사와 계약을 하지 않고자 합니다. (o)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn