Ngữ pháp sơ cấp: v - (으)ㄴ지 đã bao lâu từ khi làm gì đó

Nguyễn Thế Anh 07/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-da-bao-lau-tu-khi-lam-gi-do

Ngữ pháp (으)ㄴ지 khi viết cách giữa (으)ㄴ và 지 sử dụng khi muốn diễn đạt từ khi làm một việc nào đó thì đã được bao lâu rồi. Và có cấu trúc như sau:

V - (으)ㄴ 지 + Thời gian + 되다/ 지나다/ 넘다: Đã bao lâu từ khi làm một việc gì đó.

- Động từ kêt thúc bằng nguyên âm + ㄴ 지

- Động từ kêt thúc bằng phụ âm + 은 지

 

Ví dụ:

1. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요?  Từ khi học Tiếng Hàn đến nay đã được bao lâu rồi

=> 한국어를 공부한 지 1년이 됐어요.  Tôi đã học tiếng Hàn được một năm rồi.

2.  남자 친구와 얼마나 사귀었어요?  Bạn quen bạn trai được bao lâu rồi?

=> 사귄 지 3년이 넘었어요.  Tôi quen được hơn 3 năm rồi

3.  이 책은 안 읽은 지 10년도 넘었어요.

Cũng đã mười năm rồi từ khi tôi đọc cuốn sách này.

4.  그 사람하고 연락을 안 한 지 5년이 지났어요.

Đã 5 năm trôi qua từ ngày tôi liên lạc với người đó.

5.  친구하고 싸운 지 한 달이 넘었어요.

Đã một tháng trôi qua từ khi tôi đánh nhau với một người bạn.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/