Ngữ pháp sơ cấp: v-자고 하다 câu trích dẫn gián tiếp dạng thỉnh dụ

Nguyễn Thế Anh 21/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-cau-trich-dan-gian-tiep-dang-thinh-du

Câu Trích Dẫn Gián Tiếp Dạng Thỉnh Dụ V-자고 하다

- Thể hiện cách nói gián tiếp dụng khi truyền đạt lại lời đề nghị của ai đó cho người khác.

- Có nghĩa là: “Ai đó rủ là…"

V +  자고 하다 => Dạng phủ định: V+지 말자고 하다

Ví Dụ:

1.민성 씨: “우리 집에 같이 가요“.

➔ 민성 씨가 집에 같이 가자고 했어요. 

      Anh Minseong đã rủ tôi cùng về nhà. 

2. 지나 씨: “우리 저녁 같이 먹어요”.

➔ 지나 씨가 저녁 같이 먹자고 했어요.

    Jina đã rủ cùng ăn tối. 

3. 친구: “우리 주말에 같이 공부해요“.

➔ 친구가 주말에 같이 공부하자고 했어요.

     Bạn tôi đã rủ là cuối tuần cùng . 

4. 남자 친구: “같이 영화 볼까요?

➔ 남자 친구가 같이 영화 보자고 했어요.

     Bạn trai tôi rủ là cùng đi xem phim. 

5. 여자 친구: “우리 이제 그 식당에 가지 말아요”.

➔ 여자 친구가 이제 그 식장 가지 말자고 했어요.

    Bạn gái rôi đề nghị là đừng đến nhà hàng đó nữa. 

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/