Ngữ pháp sơ cấp: v-ㄴ/는다고, a-다고 하다 câu trích dẫn gián tiếp dạng trần thuật

Nguyễn Thế Anh 21/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-a-cau-trich-dan-gian-tiep-dang-tran-thuat

 Câu Trích Dẫn Gián Tiếp Dạng Trần Thuật V-ㄴ/는다고, A-다고 하다

- Câu trích dẫn gián tiếp được sử dụng để tường thuật lại lời nói của một ai đó. (Tường thuật lại nội dung nghe lại từ ai đó).

- Có nghĩa là: 'Ai đó nói là ..., ai đó nói rằng ...'

- 하다 có thể thay thế bằng 말하다 (nói), 듣다 (nghe);  전하다 (chuyển lời), 칭찬하다 (Khen)

Thì Hiện Tại

LOẠI CÂU

HIỆN TẠI

VÍ DỤ

ĐỘNG TỪ

 ㄴ 다고 하다   = ㄴ 대요 

는다고 하다  = 는 대요. 
** Patchim ㄹ + ㄴ 다고 하다

 •  공부한다고 했어요  = 공부한대요
 • 먹는다고 했어요  = 먹는대요.

TÍNH TỪ

 다고 하다 = 대요
 • 어렵다고 했어요 = 어렵대요
 • 이쁘다고 했어요. = 이쁘대요.

DANH TỪ

라고 하다  = 래요

 이라고 하다 = 이래요

 이/ 가 아니라고 하다 = 아니래요

 • 학생이라고 했어요 = 학생이래요
 • 의사라고 했어요 = 의사래요
 • 한국 사람이 아니라고 했어요 = 한국 사람이 아니래요

 

Thì Quá Khứ

LOẠI CÂU

QUÁ KHỨ

VÍ DỤ

ĐỘNG TỪ

  았/었다고 하다  = 았/었 대요.
 • 만났다고 해요  = 만났대요.
 • 먹었다고 해요 = 먹었대요.

TÍNH TỪ

 • 추웠다고 해요 = 추웠대요.
 • 더웠다고 해요 = 더웠대요.

DANH TỪ

 였다고 하다 = 였대요

 이었다고 하다 = 이었대요.

 아니였다고 하다 = 아니였대요

 • 의사였다고 해요 = 의자였대요

- 학생이었다고 해요 = 학생이었대요

- 학생이 아니였다고 해요 – 학생이 아니였대요

Thì Tương Lai

LOẠI CÂU

TƯƠNG LAI

VÍ DỤ

ĐỘNG TỪ / TÍNH TỪ

 (으)ㄹ 거라고 하다 =  (으)ㄹ 거 래요.

 겠다고 하다  = 겠대요

 추울 거라고 해요 = 추울 거래요.

 만날 거라고 해요 = 만날 거래요

Chú ý:

Động từ kết thúc ở dạng 았/었/였 hoặc  겠다/있다/없다 chia như tính từ : + 다고 하다 = 대요

Ví Dụ

1. 선생님 → 나:  “ 한국어를 잘하네요”.

➔ 선생님이 나한테 한국어를 잘한다고 칭찬해 주셨어요.

    Cô giáo đã khen tôi là nói tốt tiếng Hàn. 

2. 친구  나“밖에 날씨가 좋아”.

➔ 친구가 나한테 밖에 날씨가 좋다고 했어요.[말했어요.]

➔ 친구가 나한테 밖에 날씨가 좋대요.

   Bạn tôi đã nói với tôi là bên ngoài thời tiết rất đẹp. 

3.선생님 → 우리 “ 내일 시험이 있어요“

➔ 선생님이 우리에게 내일 시험이 있다고 말했어요.

➔ 선생님이 우리에게 내일 시험이 있대요.

      Cô giáo đã nói với chúng tôi là ngày mai có bài thi.

4 . 화 씨 → 선생님“리 씨가 안 왔어요”.

➔ 화 씨가 선생님에게 리 씨가  왔다고 했어요.

➔ 회 씨가 선생님에게 리 씨가  왔대요.

    Hoa đã nói với cô giáo là Ly không đến. 

5. 화 씨 → 나“어제 영화를 못 봤어요”.

➔ 화 씨가 나에게 어제 영화를 못 봤다고 했어요.

➔ 화 씨가 나에게 어제 영화를 못 봤대요.

        Hoa đã nói với tôi là hôm qua cô ấy không xem phim được. 

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/