Ngữ pháp sơ cấp: v-(느) 냐고 하다, a-(으) 냐고 하다 câu trích dẫn gián tiếp dạng nghi vấn

Nguyễn Thế Anh 21/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-a-cau-trich-dan-gian-tiep-dang-nghi-van

Câu Trích Dẫn Gián Tiếp Dạng Nghi Vấn V-(느) 냐고 하다, A-(으) 냐고 하다

- Dùng để tường thuật gián tiếp câu hỏi của người khác.

- Có nghĩa là: ‘Ai đó hỏi là ..., ai đó hỏi rằng ...’

- Sau 하다  có thể thay bằng : 물어보다, 묻다, 질문하다, 말하다

Thì Quá Khứ 

ĐỘNG TỪ / TÍNH TỪ

 았/었냐고 해요

 =  았/었 냬요.

 • 갔냐고 했어요= 갔냬요
 • 먹었냐고 했어요  = 먹었냬요
 • 있었냐고 했어요 = 있었냬요  
 • 추웠냐고 했어요 = 추웠냬요

DANH TỪ

 이었냐고 해요 = 이었냬요

 였냐고 해요 = 였냬요

 이/가 아니었냐고 해요

     = 이/가 아니었냬요

 • 한국 선생님이었냐고 했어요 
 • 한국 선생님이었냬요.
 • 의사였냐고 했어요 = 의사였냬요.
 • 한국 선생님이 아니었냐고 했어요.

= 한국 선생님이 아니었냬요

Ví Dụ:

1. 친구 → 나 : "누가 그렇게 말했어?”

➔ 친구는 나에게 누가 그렇게 말했냐고 물어봤어요.

     Bạn tôi đã hỏi tôi là ai đã nói như vậy?

2. 사장님 → 우리 “누가 안 왔어요?”

➔ 사장님이 우리에게 누가 안 왔냐고 했어요.

Giám đốc hỏi tôi là có ai không đến?

Thì Hiện Tại

ĐỘNG TỪ

 V + - (느)냐고 하다

Dạng rút gọn =  냬요

 • 가냐고 했어요  = 가냬요
 • 먹(느)냐고 했어요=  먹냬요

TÍNH TỪ

 A + -(으)냐고 하다

Dạng rút gọn: =  (으)냬요

 • 예쁘냐고 했어요  = 예쁘냬요
 • 작(으)냐고 했어요= 작냬요.
 • 춥냐고 했어요 = 추우냐고 했어요  
 • (춥냬요 = 추우냬요)

DANH TỪ

 N + (이) 냐고 하다

=  (이)냬요

 N + 이/가 아니냐고 하다

= 이/가 아니냬요.

 • 선생님이냐고 했어요.  =  선생님이 냬요
 • 의사냐고 했어요 = 의가냬요.
 • 한국 사람이 아니냐고 했어요.  = 한구 사람이 아니냬요.

Ví Dụ:

1. 친구 → 나 : “ 지금 뭐 해?”

➔ 친구가 나에게 지금 뭐 하냐고 했어요.

     Bạn tôi đã hỏi tôi là bây giờ đang làm gì?

2. 그 사람 → 나 : “ 지금 어디에 살아요?”

➔ 그 사람이 나한테 지금 어디에 사냐고 했어요.

     Người đó đã hỏi tôi là bây giờ tôi đang sống ở đâu? 

 Thì Tương Lai

TƯƠNG LAI

 (으)ㄹ 거랴고 해요 = 냬요

 겠냐고 해요 = 냬요

 • 갈 거냐고 했어요 = 갈 거냬요
 • 먹을 거냐고 했어요. = 먹을 거냬요.

Ví Dụ:

1. 동생 → 나 : “내일 갈 거예요?”

➔ 동생이 나한테 내일 갈 거냐고 했어요. 

    Em tôi đã hỏi tôi là ngày mai có đi không?

2. 친구 → 나: “내일 밥 같이 먹을 수 있어?”

➔ 친구가  나한테 내일 밥 같이 먹을 거냐고 했어요.

    Bạn tôi đã hỏi tôi là ngày mai có cùng ăn cơm không?

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/