Ngữ pháp sơ cấp: a/v 지 않아도 되다( 안 a/v-아/어도 되다)

Nguyễn Thế Anh 17/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v-a-v

Cấu trúc ngữ pháp A/V 지 않아도 되다( 안 A/V-아/어도 되다) 

Diễn tả hành động không cần thiết phải làm , tương đương nghĩa tiếng Việt “không cần ... cũng được” Đây là hình thức phủ định của  A/V – 아/어야 되다/하다 cấu trúc diễn tả bổn phận nghĩa vụ phải thực hiện 1 hành động nào đó.

Cấu trúc này được thiết lập bằng cách  –지 않아도 되다 hoặc 안– 아/어야 되다/하다 vào gốc từ hoặc tính từ.

가다 + -지 않아도 되다 → 가지 않아도 되다 (= 안 가도 되다)

먹다 + -지 않아도 되다→먹지 않아도 되다 (= 안 먹어도 되다)

Hình thức nguyên thể

-지 않아도 돼요

안- 아/어도 돼요

사다

사지 않아도돼요

안 사도돼요.

보다

보지 않아도돼요.

안 봐도돼요.

전화하다

전화하지 않아도돼요

전화 안해도 돼요.

기다리다

기다리지 않아도돼요.

안 기다려도돼요

*듣다

듣지 않아도 돼요

안 들어도 돼요

*쓰다

쓰지 않아도 돼요

안 써도 돼요

*자르다

자르자 않아도 돼요

안 잘라도 돼요

 

Ví Dụ:

- 유치원생은 버스 요금을 내지 않아도 돼요.

Học sinh mẫu giáo không cần trả tiền xe bus.

- 평일이니까 영화 표를 미리 사지 않아도 돼요.

Vì là ngày thường nên không cần đặt mua vé trước.

- 금요일에는 정장을 입지 않아도 돼요.

Không cần mặc âu phục vào thứ 6.

A: 오늘 회식에 꼭 가야 돼요?

B: 바쁘면 안 가도 돼요.

A: Hôm nay nhất định tôi phải đến công ty à?

B: Nếu bận thì bạn không đến cũng được.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/