Ngữ pháp sơ cấp: a-게

Nguyễn Thế Anh 19/07/2023
ngu-phap-so-cap-a

Ngữ Pháp A-게 trong tiếng Hàn

-게 được gắn vào gốc tính từ để có chức năng như trạng từ trong câu, và biểu thị mục đích, mức độ, phương thức hoặc suy nghĩ về hành động mà nó đi kèm và bổ trợ. Tương đương nghĩa tiếng Việt là 'một cách'.

크다 => 크게

작다 => 작게

쉽다 => 쉽게

가깝다 => 가깝게

깨끗하다 => 깨끗하게게

Ví Dụ:

● 머리를 짧게 잘랐어요.

Tôi đã cắt tóc ngắn.

 ● 오늘 아침에 늦게 일어났어요.

Sáng nay tôi thức dậy muộn.

 ● 크게 읽으세요.

Bạn hãy nói to lên.

A: 여보, 이제 무엇을 할까요?

B: 화장실 청소를 해 주세요. 깨끗하게 해 주세요.

A: Mình à, bây giờ em làm gì nhỉ?

B: Em hãy dọn dẹp nhà vệ sinh đi. Dọn cho sạch vào nhé.

Lưu ý: 

1. Mặc dù trạng từ được thành lập bằng cách thêm -게 vào gốc của tính từ, nhưng trường hợp 많다 và 이르다, ta dùng 많이 và 일찍 chứ không dùng 많게 và 이르게.

많다 → 많이                        이르다 → 일찍

A: 잘 먹겠습니다. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng 

B: 많이 드세요. Anh ăn nhiều vào.

2. Có trường hợp cả trạng từ -게 và trạng từ dưới hình thức khác đều được sử dụng.

빠르다 → 빠르게/빨리   

적다 → 적게/조금

느리다→ 느리게/천천히

● 비행기가 빠르게 지나가요.  Máy bay đi nhanh quá. 

● 소금은 적게 넣으세요. Xin hãy cho ít muối thôi.

● 시계가 느리게 가요. Đồng hồ tôi chạy chậm

● 천천히 드세요. Anh ăn chậm thôi ạ.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/