Ngữ pháp sơ cấp: a-군요, v-는군요

Nguyễn Thế Anh 19/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Cấu trúc ngữ pháp A-군요, V-는군요

Diễn tả sự ngạc nhiên hoặc thắc mắc khi người nói trực tiếp chứng kiến hoặc trải nghiệm hoặc nghe thấy gì từ ai đó

Tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘thế cơ à’.

Với tính từ sử dụng -군요

Với động từ sử dụng -는군요.

Cấu trúc này còn có thể kết hợp với danh từ dưới dạng -(이)군요.

Hình thức quá khứ của cấu trúc này là -았/었군요.

A + -군요: 크다 + -군요 → 크군요.

V + -는군요: 먹다 + -는군요→먹는군요.

Ví Dụ: 

● 눈이 나쁘군요.

Mắt chị kém thế!

● 아이스크림을 좋아하는군요.

Em thích ăn kem thế cơ à!

● 감기에 걸렸군요.

Bạn bị cúm rồi.

● A: 부디 씨가 이번에 차를 또 바꿨어요. 

B: 그래요? 부디 씨는 정말 돈이 많군요

A: Budi lần này lại đổi xe.

B: Thế à? Budi nhiều tiền thế cơ à !

Lưu ý:

Khi được dùng ở hình thức thân mật, trong trường hợp kết hợp với tính từ -군요 trở thành -구나/-군, với động từ thì trở thành là 는구나/-는군, với trường hợp gắn vào danh từ thì hình thức này sẽ là –(이)구나/(이)군.

A: 저 아이가 제 동생이에요. Đứa bé kia là em tôi.

B: (혼짓말로) 아, 저 아이가 동생이구나. (Tự nói với mình) Ồ, hóa ra đây là em của Minu.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/