Ngữ pháp sơ cấp: 에서 …까지

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap

Tiểu từ 에서 …까지 diễn tả phạm vi địa điểm của hành động hay tình huống nào đó. Ta sử dụng cấu trúc ’N에서 N까지' với nghĩa ‘từ đâu… đến đâu’


-에서 시장까지 걸어가요.
=> Tôi đi bộ từ nhà đến chợ.

-학교에서 지하철역까지 멀어요.
=>Từ trường đến ga tàu điện ngầm xa.
-
베트남에서 한국까지 비행기로 몇시간 걸려요?
Đi từ Việt Nam tới Hàn Quốc bằng máy bay mất mấy tiếng?


*Ngoài ra, cặp tiểu từ này còn dùng để diễn đạt như:
-1
에서 10 까지 센다 .
=> Đếm từ 1đến 10.

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/