Ngữ pháp sơ cấp: v-아/어 줄게요, v-아/어 줄까요?

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-v

Cấu trúc ngữ pháp: V-아/어 줄게요, V-아/어 줄까요?

Diễn tả ý định muốn giúp ai đó, tương đương nghĩa tiếng Việt ‘ tôi làm giúp…’,’ tôi sẽ…’. 

Khi người nhận sự giúp đỡ có địa vị cao hơn người nói (người đề nghị giúp đỡ ) sử dụng -아/어 드릴게요 hoặc - 아/어 드릴까요? 

- Với gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm ㅏ hoặc ㅗ, sử dụng -아 줄게요/줄까요? 

- Với gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm khác, sử dụng  - 어 줄게요/줄까요? 

- Với động từ kết thúc bằng 하다, sử dụng - 해줄게요/줄까요?.

보다 => 봐 줄게요? => 봐 줄까요?

만들다 => 만들어 줄게요? => 만들어 줄까요?

*돕다 => 도와 줄게요? => 도와 줄까요?

Ví Dụ:

우산이 두 개 있는데 빌려 줄까요?

Tôi có hai cái ô, tôi cho bạn mượn một cái nhé?

제가 도와 드릴게요.

Để tôi giúp bạn làm bài tập.

선생님, 제가 들어 드릴까요?

Cô ơi, để em bê giúp cô.

A 아줌마, 여기 상 좀 치워 주세요.

B 네, 손님, 금방 치워 드릴게요.

A Cô ơi, dọn cho tôi bàn ở đây với.

B Vâng, tôi sẽ dọn ngay.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/