Ngữ pháp sơ cấp: v-아/어 주세요, v-아/어 주시겠어요?

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-v-v

Cấu trúc ngữ pháp V-아/어 주세요, V-아/어 주시겠어요?

Cấu trúc này dùng để yêu cầu ai đó thực hiện hành động nào đó, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘xin hãy, vui lòng…’. 

-아/어 주시겠어요? Yêu cầu một cách lịch sự và tôn kính hơn so với -아/어 주세요. 

Với gốc động từ kết thúc bằng nguyên âmㅏhoặc ㅗ, sử dụng -아 주세요 주시겠어요? 

Với động từ kết thúc bằng nguyên âm khác sử dụng - 어 주세요/주시겠어요? 

Với động từ kết thúc bằng 하다 sử dụng hình thức- 해 주세요/주시겠어요?

사다 => 사 주세요 => 사 주시겠어요?

켜다 => 켜 주세요 => 켜 주시겠어요?

소개하다 => 소개해 주세요 => 소개해 주시겠어요?

Ví dụ: 

문 좀 닫아 주세요.

Xin hãy đóng cửa giúp tôi.

사진 좀 찍어 주시겠어요?

Bạn chụp ảnh cho chúng tôi được không?

자리를 안내해 드리세요.

Xin hãy chỉ cho cô ấy chỗ ngồi.

* Sử dụng -아/어 주다 khi người nói hoặc chủ ngữ thực hiện hành động nào đó hỗ trợ cho người nghe hoặc một người khác. Khi đã hoàn thành xong hành động hỗ trợ thì sử dụng -아/어 줬어요 hoặc -아/어 드렸어요.

• 형은 제 숙제를 잘 도와줘요. Anh tôi giúp tôi làm bài tập rất nhiều.

• 잠깐만 기다려 주세요. Xin hãy đợi tôi chỉ một lát.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/