Ngữ pháp sơ cấp: a/v-아/어도

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Cấu trúc ngữ pháp A/V-아/어도 

Diễn tả cho dù có thực hiện hành động nào ở mệnh đề trước thì mệnh đề sau vẫn xảy ra, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘cho dù, kể cả’. 

Với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng ㅏhoặc ㅗ, sử dụng -아도 , với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng các nguyên âm khác, sử dụng -어도, với động từ và tính từ kết thúc bằng 하다, sử dụng해도.

보다 => 봐도

찾다 => 찾아도

켜다 => 켜도

씻다 => 씻어도

공부하다 => 공부해도

*바쁘다 => 바빠도

*맵다 => 매워도

Ví Dụ:

크게 말해도 할머니가 못 들어요.

Có nói to thì bà cũng không thể nghe tiếng.

이 옷이 마음에 들어요. 비싸도 사고 싶어요.

Em thích chiếc áo này quá, dù đắt nhưng em vẫn muốn mua.

뉴스를 들어도 이해하지 못해요.

Cho dù tôi xem thời sự nhưng tôi vẫn không hiểu.

택시를 타도 3시까지 못 가요.

Dù có bắt taxi thì cũng không thể đến trước 3 giờ được.

집에 가도 밥이 없어요.

Dù có về nhà thì cũng không có cơm.

Lưu ý:

Nghĩa của -아/어도 có thể nhấn mạnh nếu thêm 아무리 với nghĩa ‘cho dù có thế nào đi chăng nữa’ trước động từ và tính từ.

나는 아무리 바빠도 아침을 꼭 먹어요.

Dù có bận đi chăng nữa thì tôi nhất định ăn sáng.

그 친구를 아무리 불러도 대답이 없어요. 

Tôi có gọi thế nào thì bạn ấy cũng không trả lời.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/