Ngữ pháp sơ cấp: a/v-(으)면

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Cấu trúc ngữ pháp: A/V-(으)면

Dùng -(으)면 để đưa ra điều kiện về sự việc, tình huống xảy ra hàng ngày hoặc hành động có tính lặp đi lặp lại, hoặc giả định một sự việc chưa xảy ra, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘nếu’ hoặc ‘khi’.

Khi được dùng với nghĩa giả định, thường có các trạng từ như 혹시 và 만일 đi kèm.

Với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc ㄹ, sử dụng -면

Với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng phụ âm, sử dụng -으면.

바쁘다 => 바쁘면

만나다 => 만나면

받다 => 받으면

있다 => 있으면

*듣다 => 들으면

*덥다 => 더우면

Ví Dụ:

아이스크림을 많이 먹으면 살이 쪄요.

Nếu ăn nhiều kem thì sẽ tăng cân. 

지금 출발하면 3시에 도착할 수 있어요.

Nếu bây giờ xuất phát thì có thể đến nơi lúc 3 giờ được. 

밤에 잠이 오지 않으면 텔레비전을 봐요.

Ban đêm nếu không ngủ được thì tôi xem tivi. 

Lưu ý:

Hành động đã xảy ra ở quá khứ không thể kết hợp với -(으)면. Nếu hành động đó chỉ xảy ra một lần, sử dụng -(으)ㄹ 때 .

• 어제 영화를 보면 울었어요. (x)

  어제 영화를 볼 때 울었어요. (0)

   Tôi đã khóc khi xem phim hôm qua.

Khi chủ ngữ của hai mệnh đề không đồng nhất thì dùng tiểu từ chủ ngữ 이/가 ở mệnh đề trước chứ không phải 은/는 .

•    동생은 이야기하면 친구들이 웃어요. (x) 

→ 동생이 이야기하면 친구들이 웃어요. (0)

      Khi em tôi nói chuyện thì các bạn nó cười.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/