Ngữ pháp sơ cấp: v - 기로 하다

Nguyễn Thế Anh 18/07/2023
ngu-phap-so-cap-v

Ngữ pháp V+기로 하다

Ý nghĩa: Được gắn vào sau động từ để đưa ra quyết định về một hành động nào đó (thể hiện sự quyết tâm, lời hứa hoặc một kế hoạch )

Dịch là:  Quyết định/ xác định/ định làm …

Thường dùng dạng quá khứ: V +기로 했다

Ví dụ:

1. 내일부터 열심히 공부하기로 했어요

 • Tôi đã quyết định sẽ học hành chăm chỉ từ ngày mai

2. 한국에서 유학을 하기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ du học ở Hàn quốc

3. 오늘 오후에 친구를 만나기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ gặp bạn và chiều nay

Một số lưu ý với Ngữ pháp V+기로 하다:

 • Có thể thay thế 하다 bằng các động từ: 결정하다 (quyết định) , 결심하다 (quyết tâm), 약속하다 (hứa), 작정하다 (quyết định),…

Ví dụ:

1. 쌀을 빼기로 결심했어요

 • Tôi đã quyết tâm sẽ giảm cân

2. 오늘부터 한국어를 열심히 공부하기로 결정했습니다

 • Tôi quyết định sẽ học tiếng hàn chăm chỉ từ hôm nay

3. 이 비밀을 지키기로 약속했어요

 • Tôi hứa sẽ giữ bí mật này
 • Dạng phủ định của ngữ pháp V+기로 하다:
  • V지 않기로 하다/ 안 V기로 하다:  quyết định không…
  • V 기로 하지 않다: không quyết định…

Ví dụ:

1. 이번 방학에는 여행 가지 않기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ không đi du lịch vào kỳ nghỉ này

2. 술을 마시지 않기로 했어요

 • Tôi quyết định sẽ không uống rượu

3. 너하고 같이 밥 먹기로 하지 않았어요.              

 • Tôi chưa quyết định sẽ ăn cơm cùng với cậu

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/