Ngữ pháp sơ cấp: v-(으)ㄹ까요?

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-v

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ까요? biểu hiện 3 ý nghĩa khác nhau:

1. Khi người nói muốn rủ người nghe cùng làm gì đó.

Chủ ngữ là ngôi thứ nhất số nhiều “우리” rủ đối phường cùng làm việc gì với mình. Ngoài ra các bạn có thể dùng cùng 같이 để nhấn mạnh thêm ý nghĩa của câu. 

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt Chúng ta...nhé” 

Để trả lời cho trường hợp này, dùng hình thức – (으)ㅂ시다, 아/어요

- Gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặcㄹ sử dụng -ㄹ까요? 

- Với gốc động từ kết thúc bằng phụ âm sử dụng - 을까요? 

VÍ DỤ 

같이 농구할까요?

Chúng mình cùng chơi bóng rổ nhé?

여기에서 좀 쉴까요?

Chúng mình nghỉ một chút ở đây đi?

무슨 영화를 볼까요?

Chúng mình xem phim gì nhỉ?

2. Dùng -(으)ㄹ까요? Khi muốn gợi ý hoặc muốn hỏi ý kiến của người nghe về việc mình định làm. 

Chủ ngữ thông thường là 제가 hoặc 내가 nhưng có thể bị tỉnh lược, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘Tôi làm… nhé/nhỉ?’. 

Để trả lời, sử dụng hình thức -(으)세요hoặc –(으)지 마세요. 

VÍ DỤ

창문을 열까요?

Tôi mở cửa sổ nhé?

내일 무엇을 입을까요?

Ngày mai tôi mặc gì nhỉ?

커피를 드릴까요, 주스를 드릴까요?

Cậu uống café nhé, hay uống nước ép?

A: 내일 언제 전화할까요?

B: 저녁에 전화하세요.

A: Ngày mai tôi gọi điện cho bạn lúc nào ( thì được) nhỉ?

B: Hãy gọi cho tôi vào buổi tối.

3. Phỏng đoán về hành động, trạng thái chưa xảy ra.

Nghĩa tương đương là Không biết là ...không nhỉ?”

Thường dùng đuôi 겠다 (Chắc là sẽ) / (으)ㄹ 것이다 (sẽ), -(으)ㄴ/는/ 것 같다 để trả lời. 

Có thể dùng với tính từ. 

Với động từ, tính từ ở thì quá khứ thì chia ở dạng: 았/었을까요?

Với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng nguyên âm hoặcㄹ, sử dụng -ㄹ까요? , với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng phụ âm, sử dụng -을까요? Hình thức quá khứ của cấu trúc này là gắn -았/었 vào -(으)ㄹ까요? để tạo thành -았/었을까요?.

VÍ DỤ: 

주말에 날씨가 더울까요?

Cuối tuần không biết thời tiết có nóng không nhỉ?

캐럴 씨가 오늘 나올까요?

Hôm nay không biết Carol có đến không nhỉ?

댄 씨가 이 책을 읽었을까요?

Không biết Dane đã đọc sách này chưa nhỉ?

술을 마시면 기운이 날까? 

Nếu uống rượu không biết tâm trạng có khá hơn không nhỉ?

  • PHÂN BIỆT: (으)ㄹ까요?   Và  (으)ㄹ래요? 

- 밥 먹을까요? Đi ăn cơm nhé. (nhấn mạnh ý kiến chủ quan hơn.)

- 밥 먹을래요? Đi ăn cơm không? (nhấn mạnh vào ý kiến của người nghe hơn – Cậu nghĩ thế nào nếu bây giờ chúng ta đi ăn cơm?)

- 우리 내일 만날까요 ? Mai gặp nhau nhé / Mai gặp nhau đi. ( Nhấn mạnh vào ý kiến cá nhân nhiều hơn.)

- 우리 내일 만날래요? Ngày mai chúng ta gặp nhau được không ? (nhấn mạnh vào ý kiến của người nghe.)

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại :

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/