Ngữ pháp sơ cấp: a/v-았/었으면 좋겠다

Nguyễn Thế Anh 17/07/2023
ngu-phap-so-cap-a-v

Cấu trúc ngữ pháp A/V-았/었으면 좋겠다 trong Tiếng Hàn

Diễn tả mong ước hoặc hy vọng về điều gì đó không có thực. Cấu trúc này còn diễn tả hy vọng về một việc gì đó xảy ra tương phản với thực tế, tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘ước, mong’.

- Với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng nguyên âm ㅏhoặc ㅗ , sử dụng -았으면 좋겠다 

- Với gốc động từ và tính từ kết thúc bằng nguyên âm khác, sử dụng  -었으면 좋겠다

- Với động từ và tính từ kết thúc bằng 하다 sử dụng - 했으면 좋겠다.

Ngoài cấu trúc - 았/었으면 좋겠다 ta có thể sử dụng -았/었으면 하다 tuy nhiên - 았/었으면 좋겠다 nhấn mạnh mức độ mong ước hơn.

Ví Dụ:

가다 →갔으면 좋겠다.

먹다 →먹었으면 좋겠다.

여행하다→ 여행했으면 좋겠다.

오다 → 왔으면 좋겠어요

사다 → 샀으면 좋겠어요

 

차가 있었으면 좋겠어요.

Tôi ước tôi có xe hơi.

돈이 많았으면 좋겠어요.

Tôi ước có nhiều tiền.

크리스마스에 눈이 왔으면 좋겠어요.

Tôi ước tuyết rơi vào ngày Giáng sinh.

A: 몇 살에 결혼하고 싶어요?

B: 30살 전에 결혼했으면 좋겠어요.

A: Bạn muốn kết hôn ở tuổi nào?

B: Tôi muốn kêt hôn trước 30 tuổi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/