Ngữ pháp sơ cấp 1 에

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
ngu-phap-so-cap-1

 Cách sử dụng trợ từ

 

+ Trợ từ -được gắn sau trạng ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn: “ ở”
-화 씨는 도석관에 갔어요.
Hoa đã đến thư viện.


-우리 어머니는 매일 아침에 시장에 갑니다.
Mẹ tôi hằng ngày đều đi chợ vào buổi sáng.


+ Trợ từ “” được gắn sau trạng ngữ chỉ thời gian: “ vào lúc”


-어제 우리는 오후 4 시에 영화를 봤어요.
Hôm qua chúng tôi đã đi xem phim vào lúc 4h chiều.


-오늘 제가 일곱 시 십오분에 학교에 갔어요.
Hôm nay tôi đến trường vào lúc 7:15.


-오늘 오후 1 시에 만납시다!
Hãy gặp nhau vào lúc 1:00 chiều hnay nhé!

 

+ Trợ từ “” được gắn vào sau danh từ chỉ đơn vị/ số tiền khi biểu hiện Giá cả theo số lượng, hỏi giá cả.

-책은 한 권에 5000 원이에요.
Quyển sách này một quyển 5000won.


-사과 한 개에 얼마예요?
Táo  bao nhiêu tiền một quả?


-저는그 책을 5000 원에 샀어요.
Tôi đã mua quyển từ điển với giá 5000won.

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc