Ngữ pháp cao cấp: 기 마련이다

Nguyễn Thế Anh 24/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 기 마련이다

Cấu trúc thể hiện việc nào đó xảy ra hoặc trở thành trạng thái nào đó là đương nhiên.

Cấu trúc này có thể sử dụng dưới dạng -게 마련이다

Nghĩa là: Chắc là.., đương nhiên.., Dĩ nhiên..

Ví Dụ:

● 할 일이 많으면 마음이 급해지기 마련이지요.

Việc mà nhiều thì chắc chắn trong lòng thấy gấp gáp rồi.

● 어떤 일도 시간이 지나면 기억에서 흐려지기 마련이다.

Việc gì rồi cũng bị phai nhoà theo thời gian.

● 과식을 하면 배탈이 나기 마련이다.

Ăn nhiều quá thì chắc chắn sẽ bị đi ngoài.

● 겨울이 아무리 추워도 시간이 지나면 봄이 오기 마련이다.

Mùa đông dù có lạnh thế nào thì thời gian trôi đi mùa xuân cũng tới.

● 아무리 맛있는 음식도 가끔 먹어야 맛있지. 매일 먹으면 질리기 마련이야.

Nói gì thì nói món an ngon thì thi thoảng ăn thấy ngon, chứ ngày nào cũng ăn thì lại chán ngấy.

● 아무리 강심장을 가진 사람이라도 죽음 앞에서는 두려움을 느끼기 마련이다.

Dù người có trái tim mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước cái chết cũng cảm thấy sợ hãi.

Lưu ý:

1. Cấu trúc này chỉ có thể sử dụng khi chủ ngữ là đại diện chung của tổng thể và không dùng khi chỉ cụ thể một đối tượng đặc biệt nào đó. 

수진 씨는 누구나 나름대로의 어려움이 있기 마련이다. (x)

인간은 누구나 나름대로의 어려움이 있기 마련이다. (o)

2. Khi cấu trúc này sử dụng trong câu phủ định thì dùng dưới dạng - 않가 마련이다

자신이 말할  즐겁지 않으면 듣는 청중도 신이 나기 마련이 아니다. (x)

자신이 말할  즐겁지 않으면 듣는 청중도 신이 나지 않기 마련이다. (o) 

3. Cấu trúc này không dùng với các dạng câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu thỉnh dụ. 

월급을 많이 받으면 그만큼 일이 많기 마련입니까? (x)

월급을 많이 받으면 그만큼 일이 많기 마련이십시오. (x)

월급을 많이 받으면 그만큼 일이 많기 마련입시다. (x)

월급을 많잉 받으면 그만큼 일이 많기 마련입니다. (o)

4. Cấu trúc này không thể sử dụng cùng với cấu trúc -/어야 하다 thể hiện tính tất yếu. 

지위가 높을수록 말조심을 해야 하기 마련이다. (x)

지위가 높을수록 말조심을 해야 하는 법이다. (o)

5. Cấu trúc này chỉ có thể sử dụng ở thì hiện tại hoặc thì quá khứ vì nó dựa trên kinh nghiệm của người nói từ trước đến giờ qua sự quan sát quy luật chung và sự phổ biến. 

지금은 끝난  같아도  새로운 시작이 있기 마련일 거예요. (x)

지금은 끝난  같아도 언제나 새로운 시작이 있기 마련이에요. (o)

 당시에는 그게 끝일  알았는데 언제나 새로운 시작이 있기 마련이었다. (o)  

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/