Ngữ pháp cao cấp: 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다

Nguyễn Thế Anh 22/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp 는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ 듯 하다

 Diễn tả sự suy đoán, mang nghĩa: Có vẻ, như thể, chắc.

Cấu tạo: Vĩ tố dạng định ngữ (는/ (으)ㄴ/ (으)ㄹ) + Danh từ phụ thuộc 듯 + Động từ 하다

Ví dụ: 

● 말하는 걸 보니 영리할 듯 합니다.

Thấy nó nói như thể sắp kiếm được tiền vậy.

 ● 오늘은 연락이 올 듯 하니까 사물실에 있읍시다.

Hôm nay chắc sẽ có liên lạc nên chúng ta hãy ở văn phòng.

● 내일쯤이면 일이 끝날 듯 하니, 그때 다시 모여서 회의를 하자.

Chắc khoảng ngày mai công việc sẽ kết thúc, khi ấy tập hợp lại họp nhé.

● 눈이 올 듯 하니 우산을 가지고 가라. 

Chắc sẽ có tuyết rơi nên hãy mang theo dù đi. 

Lưu ý: Nếu lặp lại cùng một động từ, dùng dạng '-ㄹ 듯 -ㄹ 듯 하다' để biểu hiện sự suy đoán có vẻ như sắp thực hiện hành động này nhưng lại không thực hiện.  

● 손님이 물건을 살 듯 살 듯 하더니 안 사고 가 버렸어요.

Khách hàng như muốn mua hàng rồi lại không mua bỏ đi mất.

● 가뭄을 때는 비가 올 듯 올 듯 하다가도 안 와요.

Lúc khô hạn trời như sắp mưa rồi lại không mưa.

● 그는 이야기를 할 듯 할 듯 하다가 그만두었다.

Anh ta như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/