Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄹ뿐더러

Nguyễn Thế Anh 21/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄹ뿐더러

Cấu trúc này diễn tả không chỉ là sự việc của vế trước mà còn bổ sung thêm vào đó sự việc của vế sau cũng như thế

Dịch là: " Không những... mà còn", "hơn thế nữa..."

Cấu trúc: 
A/V + -(으)ㄹ뿐더러
N+ 일뿐더러
Nếu V/A đi trước diễn tả khẳng định thì thì V/A đi sau cũng diễn tả khẳng định và ngược lại.

Cấu trúc tương tự là: (으)ㄹ 뿐만 아니라
Ví dụ:
● 그는 공부도 잘 할뿐더러 집안 일도 잘합니다.
Anh ta không những học giỏi mà việc nhà cũng giỏi.

● 그는 학자일뿐더러 정치가이기도 합니다.
Anh ta không chỉ là học giả mà còn là một chính trị gia

● 요즘은 날씨도 더울뿐더러 습기도 많지요.
Thời tiết dạo này không những nóng mà độ ẩm còn cao nữa.

● 돈을 벌기도 어려울뿐더러 쓰기도 힘들어요.
Không những kiếm tiền khó mà tiêu tiền cũng khó.

● 그는 재산이 많을뿐더러 재능도 남에게 뒤질 것 없는 사람이다.
Người đó không những có nhiều tài sản mà tài năng so với người khác cũng không thua kém gì.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/