Ngữ pháp cao cấp: 느냐에 달려 있다

Nguyễn Thế Anh 19/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp: 느냐에 달려 있다

Cấu trúc này được sử dụng khi sự việc hoặc trạng thái của mệnh đề trước được quyết định dựa trên nội dung của mệnh đề sau.

Cấu trúc này thường sử dụng với các từ nghi vấn như: 얼머나어떻게무슨무엇을언제누가 ... 

Nghĩa là: "Phụ thuộc vào"

Cấu trúc:


Tính từ

Động từ

Danh từ이다

 

Danh từ

 

Quá khứ

 

-/()냐에

 

-/어었()냐에

 

N/에게 

 

 

 

달려 있다

 

 

Hiện tại

 

-()냐에

 

-()냐에

 

()냐에

Ví Dụ:

● 우리나라의 미래는 젊은 세대에게 달려 있어요.

Tương lai của nước ta phụ thuộc vào thế hệ trẻ. 

● 모든 일은 나의 선택 달려 있어.

Mọi thứ phụ thuộc vào lựa chọn của cậu. 

● 베트남 쌀국수의 맛은 요리 재료 달려 있어요.

Hương vị món phở Việt Nam phụ thuộc vào nguyên liệu nấu ăn. 

● 우리의 행복은  자신의 생각 달려 있어요.

Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào suy nghĩ của bản thân. 

● 이 결정에 많은 것이 달려 있어요.

Có rất nhiều thứ phụ thuộc vào quyết định lần này. 

● 일의 성패는 우리들에게 달려 있어요.

Sự thành bại của việc này là phụ thuộc vào chúng ta. 

● 되고  되고는 너의 노력에 달려 있어.

Được hay không là tùy thuộc vào sự nỗ lực của bạn. 

● 아이의 습관은 부모가 어떻게 느냐에 딸려 있어요.

Thói quen của trẻ phục thuộc bố mẹ hành động như thế nào. 

● 사업의 성공은 사업목적이 무엇이냐에 달려 있어요.

Sự thành công của việc kinh doanh thụ thuộc vào việc mục đích kinh doanh là gì. 

● 이번 실험의 성공여부는 사람들의 참여도가 얼마나 으냐에 달려 있습니다.

Thí nghiệm lần này thành công hay không phụ thuộc vào việc mức độ mọi người tham gia cao bao nhiêu. 

Lưu ý:

1. Cấu trúc này khi kết hợp với động từ có thể sử dụng dưới dạng V+기에 달려 있다 

● 행복은 마음먹기 달려 있어요.

Hạnh phúc phụ thuộc vào quyết tâm của bạn. 

2. Cấu trúc này có thể thay thế bằng -는가에 달려 있다 hoặc 는지에 달려 있다 mà không có sự khác biệt lớn về ý nghĩa. 

● 모든 일은 어떻게 생각하는가에 달려 있어요.

Mọi việc đều phục thuộc vào việc bạn suy nghĩ như thế nào. 

● 이번 일의 결과는 그동안 얼마나 열심히 준비했는지에 달려 있어요.

Kết quả của việc lần này phụ thuộc vào việc thời gian qua bạn đã chuẩn bị chăm chỉ bao nhiêu. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/