Ngữ pháp cao cấp: (으)ㄴ들

Nguyễn Thế Anh 18/08/2023
ngu-phap-cao-cap

Cấu trúc ngữ pháp (으)ㄴ들

Cấu trúc này được sử dụng khi giả định và công nhận điều kiện nào đó ở mệnh đề trước nhưng kết quả ở mệnh đề sau có nội dung khác với dự đoán. Để nhấn mạnh ý nghĩa ở mệnh đề sau thì câu chủ yếu được sử dụng dưới dạng câu hỏi -겠어요? và –()ㄹ까요?. Thường kết hợp với 아무리 

Nghĩa là: ‘Dù có ...thì cũng...’. 

Có thể thay thế với ngữ pháp -다고 하더라도 mà không có sự khác biết về ý nghĩa. 

Cấu trúc: A/V + -(으)ㄴ들

                   N + (이)ㄴ들

Ví Dụ:

●  사람이 온들  문제를 해결할 수는 없을 거예요.

Cho dù anh ta có tới thì cũng không thể giải quyết được vấn đề này. 

 

● 아직 어린 나이인데 빨리 달린들 어른보다 빠르겠어요?

Vẫn là trẻ con, cho dù có chạy nhanh thì cũng nhanh bằng người lớn được sao?

 

● 아무리 돈이 많은들 건강을 잃으면 무슨 소용이 있겠어요

Cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa, nếu mất đi sức khỏe thì còn có ích gì?

 

● 요즘은 아무리 외국어 점수가 높은들 유창하게 구사하지 못한다면 도움이 되지 않는  같아요

Ngày nay cho dù điểm ngoại ngữ có cao nhưng nếu không nói trôi chảy thì cũng chẳng giúp ích gì. 

 

● 이제 와서 사과를 한들 용서를 받을 리가 없어요

Bây giờ cho dù có xin lỗi thì làm gì có chuyện được tha thứ. 

 

● 돈을 많이 번들 건강을 잃으면 행복할  있겠어요

Cho dù có kiếm nhiều tiền nhưng không có sức khỏe thì có hạnh phúc được không?

 

● 후회를 한들 이미 끝난 일이 달라지겠어?

Cho dù có hối hận thì những chuyện đã quá có thay đổi không?

 

● 학력이 높은들 현장 경험이 부족하면 취직이 어려워요.

Cho dù học lực có cao nhưng nếu thiếu kinh nghiệm thực tế thì cũng khó xin việc. 

 

● 마감일이 내일이어서 지금 서두른다고 한들  하지는    같습니다

Hạn cuối là ngày mai nên bây giờ có làm gấp thì cũng không thể làm xong hết được.

 

● 운동을 한들 밤마다 그렇게 먹으면 아무 소용이 없어요.

Dù có tập thể dục mà đêm nào cũng ăn như thế này chẳng có tác dụng gì. 

 

● 값이 비싼들 얼마나 비싸겠니

Cái đó đắt thì cũng đáng là bao?

 

● 누가 뭐라고 한들 자기 일만 잘하면 되지

Dù ai nói gì thì cứ làm giỏi việc của mình là được chứ sao. 

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có, khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn/