Liên từ 고

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
lien-tu

Liên từ :

*Dùng để nối 2 mệnh đề. Khi nối 2 mệnh đề cùng chủ ngữ và diễn tả 1 chuỗi hành động thì trong trường hợp này ta dịch là “rồi”
-숙제를 하고 가겠어요.
Tôi làm bài tập rồi sẽ đi.
-
친구를 만나고 집에 갈 거예요.
Tôi sẽ gặp bạn rồi về nhà.
-
손을 씻고 저녁 식사를 하세요.
Rửa tay rồi hãy ăn tối.
-
아침 밥을 일찍 먹고 학교에 갔어요.
Tôi đã ăn sáng sớm rồi đến trường.
-
어제 일을 끝내고 친구와 같이 노래방에 갔어요.
Hôm qua tôi làm việc rồi cùng bạn đến quán karaoke.
* Khi chủ ngữ và hành động ở 2 mệnh đề khác nhau thì chủ ngữ thường đi với tiểu từ
/để nhấn mạnh chủ thế và dịch là “còn”
-저는 공부하고 친구는 텔레비전을 봅니다.
Tôi học bài còn bạn tôi xem ti vi.
-
저는 크고 그 사람은 작아요.
Tôi cao còn người kia thì thấp.
-
한국어는 재미있고 영어는 어려워요.
Tiếng Hàn thì thú vị còn tiếng Anh thì khó.
-
이 분은 엄마이고 저 분은 아빠예요.
Đây là mẹ tôi, còn kia là bố tôi.
-
나는 도서관에 가고 윌슨 씨는 식당에 갑니다.
Tôi đi thư viện còn Wilson đi nhà hàng.

*고 còn dùng để nối 2 tính từ, 2 động từ với nghĩa “Và”
-오늘은 날씨가 나쁘고 춥습니다.
Hôm nay thời tiết xấu và lạnh.
-
나는 한국어를 배우고 영어를 가르칩니다.
Tôi học Tiếng Hàn và dạy tiếng Anh.


Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc