Bất quy tắc ‘르’ trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 12/07/2023
bat-quy-tac-trong-tieng-han

Bất quy tắc 르 chia làm 2 trường hợp:

TH1: Nếu nguyên âm ở liền trước ‘르’ là ‘아’ hoặc ‘오’, và sau ‘르’ chia với các ngữ pháp bắt đầu bằng ‘아’ thì ‘르’ sẽ biến đổi thành ‘라’ đồng thời thêm phụ âm ‘ㄹ’ vào làm patchim của chữ liền trước.

Ví dụ:

  • 모르다 (không biết): 모르다 + 아요 -> 몰라요
  • 빠르다 (nhanh): 빠르다 + 아서 -> 빨라서
  • 고르다 (chọn): 고르다 + 아야 하다 -> 골라야 하다

TH2: Nếu nguyên âm ở liền trước ‘르’ là các nguyên âm khác ‘아/오’, và sau ‘르’ chia với các ngữ pháp bắt đầu bằng ‘어’ thì ‘르’ sẽ biến đổi thành ‘러’ đồng thời thêm phụ âm ‘ㄹ’ vào làm patchim của chữ liền trước.

Ví dụ:

  • 부르다 (hát) : 부르다 + 어요-> 불러요.
  • 기르다 (nuôi) : 기르다 + 어서 -> 길러서
  • 누르다 (nhấn, ấn): 누르다 + 어야 하다 -> 눌러야 하다.

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn