Bất quy tắc ‘ㅎ’ trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 12/07/2023
bat-quy-tac-trong-tieng-han

Bất quy tắc ㅎchia làm 2 trường hợp:

TH1: Một số động từ, tính từ kết thúc bằng ‘ㅎ’ và sau đó là một nguyên âm thì ‘-ㅎ’ được lược bỏ.

Ví dụ:

  • 빨갛다 (đỏ): 빨갛다 + 으니까 -> 빨가니까
  • 그렇다 (như thế): 그렇다 + 을까요? -> 그럴까요?

TH2: Một số động tính kết thúc bằng ‘-ㅎ’ và sau nó là ‘어/아’ thì ‘ㅎ’ bị lược bỏ và ‘어/아’ sẽ biến thành “애” , ” 얘”.

Ví dụ:

  • 어떻다 (như thế nào): 어떻다 + 어요 -> 어때요?
  • 그렇다 (như thế đó): 그렇다 + 어요 -> 그래요?
  • 이렇다 (như thế này):이렇다 + 어요 -> 이래요?
  • 파랗다 (xanh): 파랗다 + 아요 -> 파래요
  • 노랗다 (vàng): 노랗다 + 아요 -> 노래요 
  • 까맣다 (đen): 까맣다 + 아요 -> 까매요
  • 하얗다 (trắng): 하얗다 + 아요 -> 하얘요

Nguồn: Sưu tầm

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn