Bất quy tắc ‘ㅅ’ trong tiếng hàn

Nguyễn Thế Anh 12/07/2023
bat-quy-tac-trong-tieng-han

Bất quy tắc ㅅ

Một số động từ có gốc kết thúc bằng ‘-ㅅ’ và sau nó là một nguyên âm thì‘-ㅅ’ được lược bỏ.

Ví dụ:

  • 잇다 (nối, kế thừa ): 잇다 + 어요 -> 이어요
  • 짓다 (xây, nấu): 짓다 + 어요 -> 지어요
  • 붓다 (sưng lên) : 붓다 + 어서 -> 부어서
  • 낫다 (tốt, khỏi bệnh) : 낫다 + 아서 -> 나아서

Chú ý: Một số từ không thuộc bất quy tắc này : 벗다 (cởi), 빗다 (chải), 웃다 (cười), 씻다 (rửa), 빼엇다 (giật, tước, đoạt)…

Nguồn: Sưu tầm

 

🔥Kho sách và tài liệu tiếng Hàn khổng lồ mà không ở đâu có , khám phá ngay tại 

https://www.sachtienghanmetabooks.vn