Bất quy tắc của ㅂ

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
bat-quy-tac-cua

Bất quy tắc của
Khi động từ/tính từ có phụ âm cuối (받짐) là “” gặp phải vĩ tố bắt đầu bằng một nguyêm âm thì “” thì “” biến mất đi đồng thời thêm “”( hoặc ) “.
춥다 ( lạnh )
//———->추웠다

//———->추워요
//여서 ———>추워서
()————->추우니
()————–> 추운
Những dạng động từ/tính từ này bao gồm : 깁다 (vá) , 고맙다( cám ơn), 반갑다( vui mừng ), 맵다 (cay) , 무겁다 (nặng), 가볍다(nhẹ), 아름답다(đẹp),
어렵다(khó), 쉽다(dễ), 가깝다(gần), 영광스렵다(đầy vinh quang), 줍다(nhặt,
lượm), ………

고맙다...고마워요
반갑다...반가워요

어렵다...어려워요
아름답다...아름다워요

-너무 반가워면 눈물이 납니다.
Khi vui quá thì nước mắt chảy ra.

매운 음식을 싫어해요.
Tôi ghét đồ cay.

지난 번에는 참 고무웠어요.
Chuyện lần trước cảm ơn chị quá.
* Ngoại lệ:

돕다, 곱다” gặp phải vĩ tố có âm đầu là “” thì “” mất đi đồng thời thêm “ sau vào ( 도와, 고와)
Những cũng có những loại ngoại lệ như :
잡다(bắt,tóm), 접다(gấp lại), 집다(kẹp lại), 뽑다(nhổ, tuyển, chọn ra,..), 업다(cõng), 입다(mặc), 씹다(nhai)…….chia theo quy tắc 아어요 bình thường
-수업 중에 껌을 씹으면 안 돼요.
Không được nhai keo cao su trong lớp.
-그 여자를 미스으로 뽑았어요.
Cô ấy được bầu làm Hoa hậu.

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc