Động từ -(으)ㄹ까요?

Nguyễn Thế Anh 11/11/2019
dong-tu

 Động từ -()ㄹ까요?
* Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 thì cấu trúc này diễn đạt để đoán việc gì đó không chắc chắn, tạm dịch ‘không biết là’
-이 사람은 누구일까요?
Không biết người kia là ai nhỉ?
-
한국어가 가 재미있을까요?
Không biết Tiếng Hàn có thú vị không nhỉ?
-
그녀가 지금 어디쯤 갔을까요?
Không biết bây giờ cô ấy đã đi đến khoảng đâu rồi nhỉ?
-
이게 무엇일까요?
Không biết cái này là cái gì vậy nhỉ?
-
도서관이 저기에 있을까요?
Đằng kia không biết có cái thư viện nào không nhỉ?

내일 비가 올까요?
, 비가 오겠어 요
Mai không biết có mưa không nhỉ?
Vâng, chắc là trời sẽ mưa

* Đuôi kết cho câu hỏi mời mọc, rủ rê, cả người nói và người nghe
cùng làm

-Đuôi câu trả lời : Động từ ()ㅂ시다: cùng, hãy.
- Đối với bạn bè thì có thể dùng đuôi Động từ +
.

-우리 거기에서 만날까요?
Chúng ta gặp nhau ở đó nhé?
-
늦었으니까 택시로 갈까요?
Vì chúng ta trễ rồi nên chúng ta sẽ đi bằng taxi nhé?
-
같이 영화를 볼까요? 응 봅시다.
Chúng ta đi xem phim nhé? Ừ, đi thôi.

우리는 도서관에 같이 갈 까요?
, 가자
Chúng mình cùng đến thư viện nhé?
Ừ, đi

오늘 저녁 시간있으면 영화를 같이 볼 까요?
, 같이 봅시다.
Tối nay nếu có thời gian thì cùng xem phim nhé?
Ừ, hãy cùng xem đi.

*Chủ ngữ là ngôi thứ 1 số ít: /
- Thể hiện : hỏi ý kiến người khác về việc mình sẽ làm.
-
먹을 까요?
Tôi ăn nhé
-
갈 요?
Tôi đi nhé

마실까요?
Tôi uống nhé
+ Đuôi câu trả lời của người được hỏi:
- Đồng ý: (
)세요
, 먹으세요/ 가세요/ 마시세요:.
Ừ, ăn đi/đi đi/uống đi
- Không đồng ý: Động từ -
지 마세요

아니요, 먹지 마세요/ 가지 마세요/ 마시지 마세요: Không, đừng uống/đừng đi/đừng ăn.

 

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc