Động/ tính từ + 기만 하면 (되다)

Nguyễn Thế Anh 17/11/2019
dong-tinh-tu

Động tính từ + 기만 하면 (되다); chỉ cần … (là được);

여행 준비는 다 됐어요?
네, 이제 비행기표를 사기만 하면 돼요
Đã chuẩn bị cho chuyến du lịch xong hết chưa?
Vâng, bây giờ chỉ cần mua vé máy bay nữa là xong.
저는 뭘 도와 드릴까요?
아니, 너 그냥 거기서 얌전히 앉기만 하면 돼.
Tôi có thể giúp gì được không?
Không, chỉ cần ngồi yên đó là được.
-사전을 좀 봐도 될까요?
물론이죠. 보신 후에 돌려 주시기만 하면 돼요.
Tôi mượn từ điển được không?
Đương nhiên rồi. Anh mượn xong thì trả tôi là được.
이 차는 색깔이 별로인 것 같아요.
자동차가 튼튼하기면 하면 되죠.
Cái xe này màu có vẻ bình thường nhỉ?
Xe chỉ cần chắc chắn là được.
옷을 고를때 특별한 기준이 있나요?
그냥 입기가 편하기만 하면 돼요.
Chị có tiêu chuẩn gì đặc biệt khi chọn áo không?
Chỉ cần mặc thấy thoải mái là được.
- 집에 세탁기가 있으니까 너는 빨래를 갖다 세탁기에 넣기만 하면 돼.
Nhà có máy giặt đó, nên chỉ cần mang đồ giặt đến cho vào máy giặt là xong.
- 제가 우체국에 가서 이 편지를 부치기만 하면 되죠?
Con chỉ cần đến bưu điện gửi bức thư này là được đúng không?
-돈을 벌기만 하면 컴퓨터를 하나 살 거야.
Chỉ cần kiếm được tiền là tôi sẽ mua máy tính.
-컴퓨터의 용량을 늘리기만 하면 한글 소프트웨어를 쓸 수 있다.
Chỉ cần cài bộ nhớ máy tính là có thể sử dụng phầm mềm tiếng Hàn.
 

Admin Trang Thơm sưu tầm – Học tiếng Hàn qua skype: daytienghanquoc